Academie

Academie


Wij geven lezingen en praktijkgerichte cursussen over uiteenlopende juridische onderwerpen, zowel bij ons op kantoor als bij u in-house. Het overdragen van kennis is een plezierige bezigheid. Het bijspijkeren van de juridische kennis van u en uw personeel levert een bijdrage aan het succes van uw onderneming. U kunt bij ons onder andere terecht voor lezingen en cursussen over de volgende onderwerpen:

Cursus Veranderingen in het Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is constant aan verandering onderhevig. In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Deze wet bracht nieuw ontslagrecht en nieuwe regels voor flexibele arbeidsrelaties. Door invoering van deze wet zou het ontslagrecht eenvoudiger, eerlijker en goedkoper  moeten worden. Het is de vraag of dit is gelukt. De WWZ is veelbesproken en mede als gevolg daarvan nog volop in ontwikkeling.

Van Luyn & Oskam Advocaten neemt u graag bij de hand en praat u bij over de gevolgen voor uw dagelijkse praktijk. Bovendien geven wij u praktische tips om ongelukken met deze nieuwe regelgeving te voorkomen. In de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • aanzegplicht, proeftijd, ketenregeling en concurrentiebeding;
 • wijzigingen ontslagrecht, hoger beroep en cassatie, termijnen;
 • transitievergoeding en billijke vergoeding;
 • non-concurrentiebeding;
 • wijzigingen WW;
 • tips en tricks.

Cursus Reorganiseren
Een succesvolle reorganisatie valt of staat met een goede voorbereiding. Hoe pak je het aan, waar moet u beginnen? Hoeveel werknemers worden er boventallig en welke werknemers komen na toepassing van het afspiegelingsbeginsel in aanmerking voor ontslag of herplaatsing? Wat staat er in een adviesaanvraag of een sociaal plan? En hoe wordt de beëindiging van het dienstverband gerealiseerd?

Van Luyn & Oskam geven helderheid en richting in het doolhof van de regels omtrent reorganisaties. In de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • de bedrijfseconomische noodzaak.
 • de vertaling naar het aantal FTE.
 • de personeelsvertegenwoordiging, de ondernemingsraad en de Vakbond.
 • wet melding collectief ontslag (WMCO)
 • wel/niet uitwisselbare en unieke functies
 • het afspiegelingsbeginsel.
 • sociaal plan.
 • herplaatsing.
 • opzegverboden.
 • vaststellingsovereenkomst en/of ontslagprocedure UWV-Werkbedrijf.

Cursus Dossieropbouw
Het onderhouden van een gedegen personeelsdossier is voor werkgevers vaak een (te) grote opgave. Het is al moeilijk om in een persoonlijk gesprek kritiek op het functioneren van de werknemer te uiten. Nog moeilijker is het om die kritiek ook nog schriftelijke te bevestigen. Na een langere periode van disfunctioneren wenst de werkgever vaak de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever stelt dan dat de werknemer immers al lang disfunctioneert, dat de werknemer dat zelf ook wel weet en bovendien alle kansen op verbetering heeft gehad. Maar daar heeft de rechter geen boodschap aan. Disfunctioneren moet immers bewezen worden en als het niet op papier staat zal de rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) mag de rechter de arbeidsovereenkomst zelfs niet meer ontbinden als geen sprake is van een ‘voldragen dossier’. Een goed opgebouwd dossier is onontbeerlijk. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • de arbeidsovereenkomst en de functie eisen.
 • disfunctioneren en het juridisch kader.
 • dossieropbouw in overeenstemming met de eisen.
 • waarschuwingen en sancties bij wangedrag.
 • de verstoorde arbeidsverhouding.
 • een beëindigingsvergoeding?
 • checklist dossieropbouw.
 • tips and tricks.

Cursus non-concurrentiebeding
Een onderneming dankt zijn bestaansrecht vaak aan het hebben van bijzondere kennis en relaties. Deze zijn kostbaar en vaak na jarenlange inspanning vergaard. Een non-concurrentiebeding dient ter bescherming van deze belangen. Een werknemer die de onderneming verlaat heeft echter andere belangen. De werknemer heeft een aantrekkelijk aanbod gekregen van een concurrent of hij is van plan om voor zichzelf te beginnen. Er is sprake van conflicterende belangen. Vaak komt de rechter er aan te pas om een dergelijk conflict te beslechten.

Voor een werkgever is het van belang een waterdicht non-concurrentiebeding te formuleren. De wetgeving en jurisprudentie rondom het non-concurrentiebeding is aan constante verandering onderhevig. Deze cursus geeft actuele en praktische informatie om risicovolle en dure procedures te voorkomen.

De ontwikkelingen rondom het concurrentiebeding gaan snel. Kennis van wat wel en niet kan, voorkomt onnodige procedures en daarmee gepaard gaande hoge kosten van een advocaat. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • overeenkomen van het non-concurrentiebeding.
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
 • boete bij overtreding.
 • meerderjarigheid en schriftelijkheidsvereiste.
 • wel/niet opnieuw overeenkomen bij voorzetting arbeidsovereenkomst.
 • wijziging functie.
 • overgang van onderneming.
 • faillissement en doorstart.
 • handhaving concurrentiebeding.
 • gehele of gedeeltelijke vernietiging.
 • verval concurrentiebeding bij schadeplichtig ontslag.
 • compensatie voor werknemer bij handhaving beding?
 • wat zijn de mogelijkheden bij het ontbreken van een non-concurrentiebeding?
 • Is het mogelijk de nieuwe werkgever aan te spreken?

Cursus Statutair Directeur
Bij de statutair directeur komen het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht samen. De statutair directeur wordt vennootschapsrechtelijk benoemd en ontslagen. Maar hij heeft ook een arbeidsovereenkomst. Hoe werkt dat precies? Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • wie is of zijn bevoegd tot benoeming en ontslag van de statutair bestuurder?
 • Kan een geldig besluit ook buiten vergadering worden genomen?
 • Hoe zorg je voor een geldige oproeping van de statutair directeur en de aandeelhouders?
 • Kan het oproepen op korte termijn?
 • Hoe verloopt een aandeelhoudersvergadering en wie heeft spreekrecht en/of adviesrecht?
 • Kan een statutair bestuurder ook op staande voet worden ontslagen?
 • Wat zijn de mogelijke juridische procedures?